0

Inhoudsopgave

1. Definities
2. Identiteit van de ondernemer
3. Toepasselijkheid
4. Het aanbod
5. De overeenkomst
6. Herroepingrecht bij levering van producten
7. Kosten in geval van herroeping
8. Uitsluiting herroepingrecht
9. De prijs
10. Conformiteit en Garantie
11. Levering en uitvoering
12. Duurtransacties
13. Betaling
14. Klachtenregeling
15. Aanvullende bepalingen

 
Artikel 1 – Definities
 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 

Naam ondernemer: Boerderijshop
handelend onder de namen:

Vestigingsadres:
De Blokken 2
8749 TE Pingjum
Telefoonnummer: 06-53906891
E-mailadres: info@boerderijshop.com

Bereikbaarheid

Van maandag t/m zaterdag vanaf 8:00 tot 20:00

ABN AMRO: IBAN NL29ABNA0539141364
KvK-nummer: 01149392
Btw-identificatienummer: 1088.30.135.B01

 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 
Artikel 4 – Het aanbod
 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen; de eventuele kosten van aflevering; de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht; de wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst; de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten; de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten.

 
Artikel 5 – De overeenkomst
 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
1.     Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
2.     De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument
van het herroepingrecht gebruik kan maken (artikel 6), dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht (artikel 8);
3.     Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
6. De juistheid van de gegevens van het afleveradres is de verantwoording van de consument.
Indien tóch een bestelling wordt geplaatst buiten de door ons gehanteerde regio’s dan vervalt het recht op volledige restitutie. Het betaalde bedrag zal door de ondernemer na aftrek van administratieve kosten worden teruggestort.

 
Artikel 6 –    Herroepingrecht bij levering van producten
 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Dit termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens dit termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Dit zal in overleg met de ondernemer moeten gebeuren.

 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingrecht
 

1. Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingrecht is mogelijk voor producten:
–       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
–       die snel kunnen bederven of verouderen;
–       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
3. Na 7 dagen herroepingrecht (zie artikel 6.1) zal lid 2 in werking treden.

 
Artikel 9 – De prijs
 

1. De ondernemer houdt zich het recht producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de markt, waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aan te bieden.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 
Artikel 11 – Levering en uitvoering
 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan, uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
6. Wanneer de consument vooraf heeft betaald hoeft hij niet thuis aanwezig te zijn als de producten bezorgd worden door de ondernemer.
Wanneer er niet open wordt gedaan, wordt het product voor de deur gezet. Vanaf dat moment is de ondernemer niet meer aansprakelijk voor eventuele diefstal en/of schade.
7. Er wordt door de ondernemer gestreefd om de opgegeven bezorgtijden na te komen. Deze bezorgtijd is slechts indicatief, hier kunnen geen rechten of plichten aan worden verleend.
8. Bij het gelijkvallen van een bezorgdag en een feestdag, zal de ondernemer uitwijken naar een andere bezorgdag.
9. Indien de weersomstandigheden het niet toelaten zal de levering zo spoedig mogelijk op een later tijdstip plaatsvinden. Er zal op de website een melding worden gemaakt, bestellingen zullen op een andere dag worden bezorgd.
Onder weersomstandigheden waaronder de ondernemer niet direct zal leveren verstaan wij:
–       Kou, de producten mogen niet in een omgevingstemperatuur van minder dan 0 graden Celsius opgeslagen zijn. Indien de consument niet thuis is, kan het product niet buiten blijven staan.
–       Sneeuw, storm of andere omstandigheden waardoor de situatie op de weg te gevaarlijk is.

 
Artikel 12 – Duurtransacties
 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 
Artikel 13 – Betaling
 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan middels IDEAL of een andere vorm van vooruitbetaling of contante betaling bij aflevering.
2. Wanneer de consument bij betalingsopties gekozen heeft voor contact betalen bij aflevering van de producten, dient de consument thuis te zijn. Is de consument dat niet, dan worden de producten niet geleverd of in overleg met de ondernemer wordt de betaling de volgende keer geïncasseerd.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 
Artikel 14 – Klachtenregeling
 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 
Artikel 15 – Aanvullende bepalingen
 

1. De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen van typefouten of onjuistheden op de website.